Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne to rodzaj terapii pedagogicznej i jest to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń w nauce, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, czas trwania dostosowany jest do potrzeb grupy.